توزیع پیاز زعفران برای دهقانان ولایت کابل

توزیع پیاز زعفران برای دهقانان ولایت کابل

به پیشواز از صدمین سالگرد استرداد استقلال کشور توزیع پیاز زعفران برای دهقانان ولایت کابل امروز از ولسوالی شکردره آغاز گردید.

عمر جان منگل ریس زراعت کابل در محفل توزیع پیاز زعفران برای دهقانان گفت:" امسال 6000 کیلو گرام پیاز و 12 بسته زراعتی شامل سبد، قوطی ، پطنوس، دستکش،ماسک، کود کیماوی و ادویه مخصوص به دهقانان زعفران کار توزیع می شود و هر دهقان مستفید شده از این کمک مکلف است با دریافت مواد یاد شده در مساحت نیم جریب زمین زعفران کشت کند ."

 

 

امسال در 12 قطعه نمایشی در کابل زعفران کشت می شود و درکنار آن برای 150 تن از دهقانان این ولایت برنامه های آموزشی در خصوص کاشت و پروسس و برداشت زعفران دایر خواهد شد.

ریس زراعت کابل از آمادگی متخصصین برای حمایت از دهقانان در مراحل مختلف کاشت و پروسس این نبات خبر داد و افزود که متخصصین ما تا رفع حاصل و پروسس زعفران با دهقانان همکار اند و ازنزدیک با آنها کار خواهند کرد.