محمد یعقوب حیدری والی کابل با معین عواید وزارت مالیه و معاون تشریفاتی وزارت امور خارجه دیدار و ملاقات کرد.

محمد یعقوب حیدری والی کابل با معین عواید وزارت مالیه و معاون تشریفاتی وزارت امور خارجه دیدار و ملاقات کرد.

امروز پنجشنبه مورخ 26 ثور 1398 محمد یعقوب حیدری والی کابل با عبدالله رقیبی معین عواید وزارت مالیه و عزیزالله نورزاد معاون تشریفاتی وزارت امور خارجه در دفتر کاری شان دیدار و ملاقات کرد.

در این دیدار روی موضوعات و مسائل گمرکی، تقویت عواید، جمع آوری عواید، رعایت قوانین و جلوگیری گریز از فرار مالیه بحث و گفتگو کردند.