جلسه تخنیکی در مورد تفاهم نامه میان ولایت کابل و وزارت امور زنان تحت ریاست محمد یعقوب حیدری والی کابل تدویر گردید.

جلسه تخنیکی در مورد تفاهم نامه میان ولایت کابل و وزارت امور زنان تحت ریاست محمد یعقوب حیدری والی کابل تدویر گردید.

امروز پنجشنبه مورخ 26 ثور 1398 هـ.ش جلسه تخنیکی در مورد تفاهمنامه میان ولایت کابل و وزارت امور زنان تحت ریاست محمد یعقوب حیدری والی کابل با حضور داشت حنیفه گیرووال معاون امور اجتماعی، نازیه فیضی رئیس حمایوی زنان وزارت امور زنان، رئیس سکتوری، مشاور ارشد تخنیکی ولایت و نماینده گان اداره مستقل زون پایتخت تدویر گردید.

والی کابل اشاره به وضعیت کنونی، اعمار کمپلکس معیاری توانمندی زنان که در آن مرکز حمایوی اطفال، خانم هایکه بعداز رهایی از محبس با خانواده های خویش مدغم نمیشوند و برای زنان ایکه توانایی کسب فن وحرفه را داشته باشند ایجاد گردد.
والی کابل علاوه کرد که این مرکز باید در یک مکان کاملاً امن و در فضای آرام تاسیس گردد.

همچنان اعضای جلسه پیرامون تعیین زمین در مکان مناسب، ترتیب پلان عملیاتی و اعمار تاسیسات در 50 الی 500 جریب زمین برای این مرکز مورد بحث و گفتگو قرار گرفتند.
قرار است در جلسه بعدی هفته آینده روی موضوعات فوق، کارهای عملی آن آغاز گردد.