والی کابل:" تا فرارسیدن 28 اسد، روز استرداد استقلال کشور در هر ولسوالی ولایت کابل و مرکز ولایت تلاش صورت گیرد تا حداقل یک پروژه عام المنفعه افتتاح و یا تهداب گذاری گردد."

والی کابل:" تا فرارسیدن 28 اسد، روز استرداد استقلال کشور در هر ولسوالی ولایت کابل و مرکز ولایت تلاش صورت گیرد تا حداقل یک پروژه عام المنفعه افتتاح و یا تهداب گذاری گردد."

این سخنان را محمد یعقوب حیدری والی کابل در جلسه اداری ولایت با حضور داشت محبوب الله محبی معاون مالی و اداری ولایت، حنیفه گیرووال معاون امور اجتماعی ولایت، روح الله احمدزی رئیس روابط با ولایات، اداره امور ریاست جمهوری و همکاران شان، روئسای سکتوری و ولسوالان ارایه نمود.
د آغاز آجنداى جلسه توسط نبى الله پيرخيل رئيس دفتر مقام ولايت کابل و منشى کميته جلسه ادارى قرائت ګرديد.

سپس محمد يعقوب حيدرى والی کابل ضمن تاکید بر برگزاری هر چه بهتر و با شکوه تر صدمین سالگرد استرداد استقلال کشور علاوه کرد که کارهای بنیادی و اساسی تا فرارسیدن جشن روز ملی کشور صورت گیرد و در هر ولسوالی ولایت کابل و مرکز کابل تلاش شود تا حداقل یک پروژه عام المنفعه افتتاح و یا تهداب گذاری گردد.

والی کابل علاوه کرد دارالانشاء برگزاری جشن روز ملی 28 اسد در مقام ولایت و کمیته هایی جهت تنظیم کننده ی برنامه ها و ترتیب طرح ها در ولسوالی ها ایجاد خواهند گردید.

همچنان علاوه کرد که کمیته امنیتی نیز برای تأمین امنیت جهت برگزاری بهتر جشن ملی در سطح ولایت کابل نیز ایجاد میگردد.

سپس روح الله احمدزی رئیس روابط با ولایات، اداره امور ریاست جمهوری و همکاران شان پرزنتیشن ایکه در مورد صدمین سالگرد استرداد استقلال کشور ترتیب کرده بودند ارایه کردند.

بعداً جلسه طبق آجندای مجلس:
1- استرداد صدها جریب زمین غصب شده دولت در ولسوالی های بگرامی، پغمان، ده سبز، گلدره و شکردره توسط رئیس اراضی معلومات داده شد در زمینه خواهان همکاری نیروهای امنیتی جهت گرفتاری غاصبین گردید که مورد تایید و حمایت مجلس قرار گرفت.
2- انتقال دوکاکین دولتی مربوط ادارات مختلف ولسوالی سروبی به جانب شاروالی آن ولسوالی توسط رئیس خدمات سکتوری و شاروالی ولسوالی سروبی معلومات همه جانبه داده شد و فیصله شد که با همکاری ریاست اراضی و ادارات مربوطه دوکاکین متذکره به شاروالی انتقال گردد.
3- غصب موازی شش جریب زمین فارم زراعتی توسط اسامی عبدالحمید ولد عبدالقادر مربوط ریاست زراعت ولایت کابل توسط رئیس زراعت معلومات ارایه گردید و فیصله شد که موضوع متذکره پیشنهاد و توسط ادارات مربوطه تعقیب گردد.
در اخر مجلس برای هر یک روح الله شریفی مشاور اقتصادی اسبق مقام ولایت و احمد صمیم رمزی رئیس اسبق محیط زیست ولایت کابل، تقدیر نامه ایکه از سوی مقام ولایت ترتیب گردیده بود برای شان تفویض گردید.