سفر محمد یعقوب حیدری والی کابل به ولسوالی شکردره

سفر محمد یعقوب حیدری والی کابل به ولسوالی شکردره

محمد یعقوب حیدری والی کابل و هیئت همراه اش جهت هماهنگی میان اداره ولسوالی و نیروهای امنیتی به ولسوالی شکردره سفر کرد.

به همین مناسبت محفلی که در تالار جلسات ولسوالی شکر دره تدویر گردیده بود، مسئولین ملکی و نظامی ولسوالی شکردره، بزرگان و متنفذین قومی، ملک ها، جوانان و کارمندان ولسوالی شکردره حضور داشتند.

محمد یعقوب حیدری والی کابل از تلاش های مسئولین ملکی و نظامی ولسوالی شکردره ابراز قدردانی و تشکری نمود که همواره در عرصه های امنیت، انکشاف و حکومتداری خوب تلاش مینمایند.

والی کابل به ولسوال و قوماندان جدیدالتقرر این ولسوالی، آغاز کار شان را تبریک گفته و برای شان از بارگاه ایزد منان موفقیت های بیشتری آرزو کرد.

والی کابل وعده سپرد که افتتاح شهرک ولسوالی شکردره، اعمار مسجد مرکزی، اعمار بند کوهدامن و اعمار مکتب ولسوالی شکردره در پلان انکشافی گنجانیده خواهد شد و در طی ۵ سال آینده با همکاری مردم تطبیق خواهد گردید.

والی کابل علاوه کرد ایجاد هماهنگی خوب میان مسئولین ملکی و نظامی این ولسوالی باعث پیشرفت در عرضه خدمات و حکومتداری خوب خواهد شد.
همچنان والی کابل هدایات و رهنمودی های لازم را جهت هماهنگی بیشتر نیز به مسئولین مربوطه داد.

در این محفل سمونوال محمد عالم هاشمی قوماندان امینه، شاه محمود ابراهیم خیل ولسوال و محمد احسان رئیس شورای مردمی ولسوالی شکردره طی صحبت های جداگانه پیرامون مسائل امنیتی، انکشافی، صحت، معارف و حکومتداری معلومات ارایه کردند.