والی کابل:" کارهای که در حکومت های قبلی صورت نگرفته؛ باید حالا اقدامات جدی جهت عملی شدن آن انجام دهید."

والی کابل:" کارهای که در حکومت های قبلی صورت نگرفته؛ باید حالا اقدامات جدی جهت عملی شدن آن انجام دهید."

این گفته ها را محمد یعقوب حیدری والی کابل در دیدار و ملاقات با ولسوال و قوماندان امنیه ولسوالی ده سبز در حالی که مشاور ارشد امور تخنیکی و روئسای دفتر و منابع بشری ولایت نیز حضور داشتند.

محمد یعقوب حیدری والی کابل از مسئولین ملکی و نظامی ولسوالی ده سبز که همواره تلاش کردند تا عرضه خدمات و حکومت داری خوب را به مردم ارایه نمایند قدردانی و اظهار امتنان نموده تاکید کرد که با مردم، بزرگان قوم، ملک ها و جوانان نشست های دوامدار داشته باشند و از پیشنهادات و رهنمودی‌های آنان جهت ارایه خدمات بهتر استفاده نمایند.
وی افزود با امکانات دست داشته خویش پروژه مجتمع اداری ولایت را تامین امنیت کرده و هیچ کسی را اجازه ندهید که مانع پیشرفت پروژه گردد.
والی کابل علاوه کرد گفت: کارهای که در حکومت های قبلی صورت نگرفته؛ باید حالا اقدامات جدی جهت عملی شدن آن انجام داده شود و برای عملی شدن پروژه های عام المنفعه در هماهنگی با ادارات مربوطه و حمایت مردم در منطقه جنبه عملی بخود خواهد گرفت.

سپس هریک میرذبیح الله منیب ولسوال ولسوالی ده سبز و قوماندان امنیه ولسوالی نیز پیرامون وضعیت امنیتی، اقتصادی و اجتماعی صحبت نمودند و اطمینان دادند که طبق هدایات و رهنمودی های والی کابل اجراات خواهند کردند.