محمد یعقوب حیدری والی کابل در دیدار با جواد پیکار وزیر شهرسازی و اراضی کشور در دفتر کاری اش روی بازسازی قلعه واحد و قلعه نظر بحث و گفتگو نمودند.

محمد یعقوب حیدری والی کابل در دیدار با جواد پیکار وزیر شهرسازی و اراضی کشور در دفتر کاری اش روی بازسازی قلعه واحد و قلعه نظر بحث و گفتگو نمودند.

امروز چهار شنبه، مورخ 18 ثور 1398 محمد یعقوب حیدری والی کابل با جواد پیکار وزیر شهرسازی و اراضی کشور در دفتر کاری اش با حضور داشت احمد ذکی سرفراز شاروال کابل دیدار و ملاقات نموده و پیرامون بازسازی قلعه واحد و قلعه نظر که در این آواخر آسیب دیده بودند، بحث و گفتگو کردند.

همچنان تصامیم لازم اتخاذ گردید تا مطابق هدایت جلالتمآب رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در تفاهم با مردم محل جهت اعمار مکاتب و مساجد اقدامات عملی صورت گیرد.