والی کابل:" ولایت کابل یکی از ولایات بزرگ و با نفوس کشور است که تعدادی زیادی بیجاشده گان و عودت کننده گان را در خود جا داده است."

والی کابل:" ولایت کابل یکی از ولایات بزرگ و با نفوس کشور است که تعدادی زیادی بیجاشده گان و عودت کننده گان را در خود جا داده است."
وزارت امور مهاجرین در ادامه برنامه های مساعدتی اش اینک با همکاری موسسه الملک سلمان ابن عبدالعزیز اللاغاثته و الاعمال الانسانیه کشور عربستان سعودی به 20 هزار خانواده بیجاشده، عودت کننده و مستحق در پنج ولایت کشور بسته های کمکی را به ارزش یک میلیون دالر توزیع می نماید.
توزیع این کمک ها در مقر وزارت امور مهاجرین با حضور محمد یعقوب حیدری والی کابل، سیدحسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان و سفیر عربستان سعودی در افغانستان افتتاح گردید.
والی کابل با ابراز قدردانی از کمک های کشور عربستان سعودی، گفت که کابل یکی از ولایات بزرگ است که تعداد زیادی از بیجاشده گان و عودت کننده گان را در خود جا داده است که نیاز به کمک بیشتر بشر دوستانه دارد.
وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان با قدردانی از کشور عربستان بخاطر کمک هایش به بیجاشده و عودت کننده ها، هدف از توزیع این کمک ها را رفع مشکلات خانواده های نیازمند در ماه مبارک رمضان عنوان کرده گفت که این کمک ها شامل یک بسته مواد غذایی به ارزش 50 دالر امریکایی به هر خانواده است که در ولایت کابل برای 5 هزار فامیل این بسته ها توزیع خواهد گردید. 
علاوه بر کمک های یادشده، وزارت با همکاری موسسه هیته الغاثیه کشور عربستان نیز در ولایت لغمان به 900 خانواده بیجاشده و عودت کننده کمک رمضانی نیز توزیع می نماید. 
همچنان سفیر عربستان سعودی از تقویت روابط اش با وزارت امور مهاجرین و مقام ولایت کابل ابراز خرسندی نموده گفت به زودی یک برنامه توزیع کمک های بشری دیگر را با همکاری این وزارت روی دست می گیرد.