والی کابل:" علت اصلی کثافات؛ ازدیاد نفوس روزافزون در ولایت کابل است که باید زباله ها در شهر کابل مدیریت اساسی شوند."

والی کابل:" علت اصلی کثافات؛ ازدیاد نفوس روزافزون در ولایت کابل است که باید زباله ها در شهر کابل مدیریت اساسی شوند."

این گفته ها را محمد یعقوب حیدری والی کابل در گردهمایی که در هوتل کابل استار به مناسبت شریک نمودن نتایج تحقیقات و گفتمان در مورد طرح پلان استراتیژیک پیرامون مدیریت زباله ها در شهر کابل تدویر گردیده بود ارایه نمود.
در این گردهمایی ضمن والی کابل، معین ترانسپورت شاروالی، رئیس عمومی تنظیف، دونرها و موسسات خارجی( UNH, MUDL, NEPA,) نیز اشتراک داشتند.

محمد یعقوب حیدری والی کابل در صحبت های خود پیرامون مشکلات منطقه گزک و مدیریت زباله ها مفصل معلومات ارایه نموده افزود راه حل های بنیادی و اساسی باید جستجو شود تا از این فاجعه بزرگی که در منطقه گزک بمیان آمده است جلوگیری بعمل آید.

والی کابل علاوه کرد که هماهنگی میان ریاست های معارف، شاروالی و ارشاد حج و اوقاف باید تأمین شود تا جهت آگاهی عامه برای مردم مشترکاً فعالیت نمایند.
وی تأکید کرد که احزاب سیاسی، رسانه ها و نهادهای جامعه مدنی نیز در عرصه محیط زیست و آگاهی عامه نیز فعالیت باید داشته باشند.

سپس پوهنیار شیخ احمد متین معین ترانسپورت شاروالی کابل طی صحبتی گفت: اخیرا ریاست تنظیف شاروالی کابل به همکاری برنامه شهر پاک و سبز دفتر هبیتات، پیرامون مراحل مختلف تولید، جمع آوری و انتقال زباله ها، مطالعات همه جانبه ای را به منظور تدوین یک پلان استراتیژیک و معیاری برای مدیریت بهتر و دایمی زباله های شهر کابل انجام داده است، و قبل از تدوین این پلان، لازم دیده شد تا مطالعات انجام شده را از طریق این ورکشاپ، با نخبگان علمی و افراد مسلکی محیط زیست نیز شریک ساخته و نظریات و پیشنهادات ایشان را گردآوری و به آن علاوه کنیم.