والی کابل:" برای جلوگیری خسارات مالی و جانی از حادثات ناگوار طبیعی باید کمک های بنیادی صورت گیرد".

والی کابل:" برای جلوگیری خسارات مالی و جانی از حادثات ناگوار طبیعی باید کمک های بنیادی صورت گیرد".

این گفته ها را محمد یعقوب حیدری والی کابل در دیدار و ملاقات با حیات الله سباوون مشاور وزیر مهاجرین در امور اجتماعی در حالی ارایه نمود که احمد جاوید شهزاد رئیس مهاجرین ولایت کابل و فضل الله معاون موسسه خیریه مرکز الملک سلمان ابن عبدالعزیز للاغاثه و الاعمال الانسانیه نیز حضور داشتند.

محمد یعقوب حیدری والی کابل از موسسات خیریه ایکه در ولایت کابل فعالیت دارند و برای مهاجرین، بیجاشده گان و مستحقین مواد غذایی و غیرغذایی کمک مینمایند ابراز تشکری و قدردانی نموده افزود برای جلوگیری خسارات مالی و جانی از حادثات ناگوار طبیعی باید کمک های بنیادی صورت گیرد.

والی کابل از مسئولین موسسه مرکز الملک سلمان ابن عبدالعزیز للاغاثه و الاعمال الانسانیه خواست تا ضمن ادامه ی کمک های بشردوستانه، کارهای بنیادی واساسی از قبیل اعمار مسجد عیدگاه در شمال کابل، انتقال وسایط ماشنری(اسکواتر) برای ولسوالی های که از نظر حوادث طبیعی متضرر اند و بازسازی و اجرای پروژه های عام المنفعه و بنیادی را انجام دهند.

حیات الله سباوون مشاور وزیر مهاجرین در امور اجتماعی پیرامون کمک های بشردوستانه ی موسسه متذکره صحبت نموده و از والی کابل خواست تا مواد غذایی که از سوی این موسسه توزیع میشود بطور شفاف برای مستحقین توزیع گردد.
وی علاوه کرد که این موسسه برای برخی از مهاجرین و بیجاشده گان ولایات ننگرهار، بلخ، هرات و قندهار نیز کمک های بشردوستانه خواهد کرد.

قرار است موسسه ی مرکز الملک سلمان ابن عبدالعزیز للاغاثه و الاعمال الانسانیه برای 20 هزار فامیل بیجاشده و عودت کننده بسته های غذایی رمضانی را با همکاری ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان توسط کمیته اضطرار توزیع نماید.