به ارزش 9 ملیون افغانی کلینیک مرکز صحی جامع قلعه زمان خان با قطع نوار توسط محمد یعقوب حیدری والی کابل افتتاح و به بهره برداری سپرده شد.

 

به ارزش 9 ملیون افغانی کلینیک مرکز صحی جامع قلعه زمان خان با قطع نوار توسط محمد یعقوب حیدری والی کابل افتتاح و به بهره برداری سپرده شد.
به همین مناسبت محفلی که در ناحیه شانزدهم قلعه زمان خان ترتیب گردیده بود، مقامات محلی، معین وزارت صحت عامه، رئیس صحت عامه، بزرگان اقوام و جوانان اشتراک نموده بودند.
محمد یعقوب حیدری والی کابل بر عرضه خدمات بهتر و با کیفیت صحی برای مردم تاکید کرده افزود کلینیک صحی جامع قلعه زمان خان با معیارهای عصری و مدرن تاسیس گردیده است.
کلینیک مرکز صحی جامع قلعه زمان خان(ناحیه شانزدهم) دارای بخش های OPD، نسائی ولادی، فارمسی میباشد که توسط وزارت صحت عامه تمویل و به ارزش 9 ملیون افغانی افتتاح و به بهره داری سپرده شد.