والی کابل:" کار پروژه سرک کابل- لوگر باید به سرعت به پیش برده شود."

والی کابل:" کار پروژه سرک کابل- لوگر باید به سرعت به پیش برده شود."
این گفته ها را محمد یعقوب حیدری والی ولایت کابل در نشستی با مسؤلین شرکت سرک سازی مشرق با حضور داشت رئیس سکتوری مقام ولایت ارایه نمود.
محمد یعقوب حیدری والی کابل از مسئولین شرکت سرک سازی مشرق جهت بهبود و سرعت بخشیدن پروژه متذکره خواست تا هر چه عاجل کار پروژه متذکره را سرعت بخشیده و نیز در زمینه هدایات لازم را داد.
والی کابل افزود ادارات مربوطه باید اسناد استملاک زمین ها را به مقام ولایت هر چه عاجل راجع نمایندتا بعد از طی مراحل قانونی کار پروژه متذکره بهبود یابد.
همچنان مسئولین شرکت یاد پیرامون موضوع چالش ها و مشکلات خویش را شریک نموده و خواهان حل آن گردیدند.