محترم محبوب الله محبی معاون ولایت کابل از ولسوالی پغمان دیدن به عمل آورد.

محترم محبوب الله محبی معاون ولایت کابل از ولسوالی پغمان دیدن به عمل آورد.
محبوب الله محبی معاون ولایت کابل در این سفر با مسئولین ادارت ملکی و نظامی، روسای مردمی، انکشافی، متنفذین قومی و کارمندان ولسوالی پغمان ولایت کابل دیدار کرد.
هدف دیدن از ولسوالی پغمان پیرامون حکم شماره (2716) مورخ 30/11/1397 مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان، در مورد بهبود حکومتداری محلى وتقویت ولسوالی ها در سطح کشور، بررسی اخیر سال 1397 ولسوالی های ولایت کابل می باشد.
معاون ولایت کابل با روسای شوراهای مردمی، انکشافی و جوانان ولسوالی پغمان ملاقات نمود.
بزرگان ولسوالی متذکره مشکلات خویش را که بسطح ولسوالی در حصه ، حکومتداری خوب، انکشاف متوازن، بازسازی، معارف، صحت و راه متصل به ولسوالی وجود داشت با معاون ولایت کابل شریک ساختند. 
محبوب الله محبی معاون ولایت کابل مشکلات، پیشنهادات و نظریات هریک از اهالی ولسوالی پغمان را یاداشت نموده و همچنان از تطبیق برنامه های سال 1397 در این ولسوالی یادآوری نموده و برنامه های جدید سال 1398 را نیز با مردم و اهالی ولسوالی پغمان شریک ساختند.