محمد یعقوب حیدری والی کابل، در حالیکه رییس شورای ولایتی کابل و روسای سکتوری و انکشافی ولایت کابل ایشان را همراهی می کردند، با عده ی از معلمین ذکور و اناث ولسوالی ده سبز در مقر آن ولسوالی دیدار کرد.

محمد یعقوب حیدری والی کابل، در حالیکه رییس شورای ولایتی کابل و روسای سکتوری و انکشافی ولایت کابل ایشان را همراهی می کردند، با عده ی از معلمین ذکور و اناث ولسوالی ده سبز در مقر آن ولسوالی دیدار کرد.

در این دیدار روی چالش ها و پیشنهادات معلمین بحث همه جانبه صورت گرفته و والی کابل ضمن اینکه معارف را یکی از ستون های اصلی حکومتداری خوب خوانده، اضافه کردند که" یکی از اولویت های کاری ولایت کابل را معارف و زنان تشکیل می دهند".
والی کابل به رییس معارف هدایت داد تا هر چه عاجل به مشکلات و پیشنهادات معلمین و اهالی معارف رسیدگی نماید.