محترم محبوب الله"محبی" معاون مقام ولایت کابل از ولسوالی شکردره دیدن به عمل آورد.

محترم محبوب الله"محبی" معاون مقام ولایت کابل از ولسوالی شکردره دیدن به عمل آورد.
20 حوت 1397
محبوب الله محبی معاون ولایت کابل در این سفر با ولسوال، روسای مردمی، انکشافی، متنفذین قومی و کارمندان ولسوالی شکردره ولایت کابل دیدار کرد
ابتدا محبوب الله محبی معاون ولایت کابل با روسای شوراهای مردمی و انکشافی و بزرگان ولسوالی شکردره ملاقات نمود و بزرگان ولسوالی مشکلات خویش را که بسطح ولسوالی در حصه ، حکومتداری خوب، انکشاف متوازن، بازسازی، معارف، صحت و راه متصل به ولسوالی وجود داشت با معاون ولایت کابل شریک ساختند. 
معاون ولایت کابل هدف دیدن از ولسوالی شکردره را؛ پیرامون حکم مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان، در مورد بهبود حکومتداری خوب وتقویت ولسوالی ها در سطح کشور؛چگونگی عرضه خدمات وطرز برخورد نهاد های مربوطه آن ولسوالی با مراجعین پیرامون حل مشکلات اهالی آن ولسوالی بیان نمود.
آقای محبی پیرامون موضوع صحبت نمودند و طی صحبت های خویش چنین فرمودند: امروز بسیار خرسند هستم که با موی سفیدان، اعضای شورای های ولسوالی و اهالی محترم ولسوالی شکردره هم صحبت هستم و از نزدیک مشکلات این ولسوالی را از نزد خودشان میشنوم.
موصوف تاکید نمود پیشنهادات و نظریات همه را شنیده و باخود یاداشت میگریم و به آن رسیدگی خواهیم نمود وهمچنان علاوه کرد که در این عرصه ما به کمک شما نیاز داریم بخاطریکه ماهیچ وقت بدون کمک وهمکاری شما نمیتوانیم به آسانی به این اهداف نایل شویم .