تجلیل از 8 مارچ (روز همبستگی زنان ) در ریاست معارف ولایت کابل

تجلیل از 8 مارچ (روز همبستگی زنان ) در ریاست معارف ولایت کابل
19 حوت 1397
در این محفل سر مولف سید عزیر احمد هاشمی رئیس معارف ولایت کابل، خاطره اسحاق زی فعال مدنی و کارمندان طبقه اناث این ریاست و نماینده گان موسسه AWEC اشتراک نموده بودند.
ابتدا رئیس معارف ولایت کابل ضمن تبریکی روز زن به تمام زنان افغانستان و جهان راجع به اهمیت و جایگاه زن در اسلام و نقش زنان در رشد انکشاف جامعه صحبت همه جانبه نمود.
در ادامه محفل، اشتراک کننده گان، در مورد جایگاه زنان و نیاز جامعه به تعلیم و توانمندی زنان صحبت نموده، نقش زنان را در کاهش رسوم و عنعنات ناپسند که باعث مشکلات زیاد در جامعه میشود در کنار مردان با ارزش دانستند.
محفل با توضیع تحایف برای زنان خاتمه یافت .