محمد یعقوب حیدری والی کابل با خانم بنفشه یعقوبی رئیس و دیگر اعضای مؤسسه خدمات بازتوانی نابینایان افغانستان در دفتر کار شان ملاقات نمودند.

محمد یعقوب حیدری والی کابل با خانم بنفشه یعقوبی رئیس و دیگر اعضای مؤسسه خدمات بازتوانی نابینایان افغانستان در دفتر کار شان ملاقات نمودند.
۱۴ حوت ۱۳۹۷
ابتدا خانم بنفشه یعقوبی از کارکرد مؤثر والی کابل در امر انکشاف و توسعه کابل و درج ضرورت ها و نیازمندیهای خاص اشخاص دارای معلولیت در پلانهای عادی و استراتیژیک اداره ولایت کابل و حمایت دائمی جناب شان از حقوق این قشر آسیب پذیر و مستحق کشور قدر دانی نموده، در مورد برنامه که مؤسسه راهیاب به پیشواز هشتم مارچ –روز جهانی زنان با تمرکز روی زنان دارای معلولیت درنظردارد تا به تاریخ دهم مارچ سالروان در تالار کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تدویر نماید، معلومات ارایه نموده از والی کابل دعوت بعمل آورد تا در این محفل تشریف آورده، در رابطه سخنرانی نمایند .
بعدن والی کابل ضمن سپاسگزاری بخاطر تشریف آوری همکاران مؤسسه راهیاب به ملاقات شان، توضیح نمودند که حمایت از حقوق و توجه به ضرورت های خاص اشخاص دارای معلولیت، بویژه اشخاص دارای محدودیت های بینایی، جزء مسؤولیت ها و وجایب حقوق بشری و قانونی دولت و ادارات محلی جمهوری اسلامی افغانستان بوده، و ایشان بمثابه مسؤول درجه یک حکومت محلی ولایت کابل در راستای نهادینه شده حقوق این قشر مستحق جامعه، از هیچگونه مساعی ممکنه دریغ نخواهند، ورزید. 
بعدن آقای حیدری ضمن ابراز تشکری بخاطر دعوت ایشان از سوی مؤسسه رهیاب را مبنی بر اشتراک شان در محفل هشتم مارچ که قرار است از سوی این نهاد تجلیل بعمل آید، وعده سپردند تا در این محفل شرکت نمایند.