اولین جلسه کمیته هماهنگی ولایتی برنامه ثبت ساحات غیر رسمی شهری ولایت کابل

 

اولین جلسه کمیته هماهنگی ولایتی برنامه ثبت ساحات غیر رسمی شهری ولایت کابل
7 دلو 1397
جلسه کمیته هماهنگی ولایتی برنامه ثبت ساحات غیر رسمی شهری ولایت کابل تحت ریاست محترم محمد یعقوب حیدری والی کابل با اشتراک محترمه لعیا مشرف رئیس ثبت ساحات غیر رسمی شهری، مسؤلین شاروالی کابل ، مستوفی ولایت کابل، روسای، سکتوری، اراضی، زراعت ، حوزه دریایی فرعی وسطی و امور زنان در دفتر کار والی کابل تدیر یافت.
در ابتدا توسط محمد اکرم سلام مشاور تخنیکی برنامه های ریاست اراضی پرزنتیشن در رابطه طی مراحل و تطبیق روند سروی، ثبت و صدور سند ملکیت به اشتراک کننده گان جلسه ارایه گردید.
محترم احمد فرید عزیزی رئیس اراضی ولایت کابل نیز در مورد برنامه ملی ثبت ساحات غیر رسمی گفت که اداره اراضی به‌خاطر مدرن سازی شهرها برنامه های مؤثری را روی دست دارد که برنامه ملی ثبت ساحات غیر رسمی یکی از آنهاست.
رئیس اراضی ولایت کابل هدف از برنامه ثبت ساحات غیر رسمی شهری، را تنظیم امور سروی و ثبت ملکیت های غیر رسمی شهری به طور سیستماتیک، تأمین حق ملکیت مصون برای مالکین ملکیت های غیر رسمی شهری و فراهم نمودن زمینه سرمایه گزاری بالای ملکیت های غیر رسمی شهری بیان نمود. 
محمد یعقوب حیدری والی کابل گفت که ثبت ساحات غیر رسمی شهری ولایت کابل، یکی از برنامه های راهبردی حکومت می باشد که در جلوگیری از غصب املاک، کاهش منازعات مربوط به املاک و ارائه خدمات بهتر مؤثر است.
آقای حیدری افزود: که اداره ولایت کابل از این طرح و برنامه حمایت و پشتبانی می نماید و دربر آورده شدن هدف حکومت آماده هر نوع همکاری با مسؤلین این برنامه می باشد.