جلسه اداری ولایت کابل تحت ریاست محترم محمد یعقوب حیدری والی کابل امروز در تالار کنفرانس های ولایت کابل برگزار گردید

جلسه اداری ولایت کابل تحت ریاست محترم محمد یعقوب حیدری والی کابل امروز در تالار کنفرانس های ولایت کابل برگزار گردید
2 دلو 1397
جلسه اداری ولایت کابل تحت ریاست محترم محمد یعقوب حیدری والی کابل با اشتراک، رئیس ارکان قوماندانی عمومی گارنیزیون، نماینده قوماندانی زون 101آسمایی کابل، رؤسای سکتوری، ولسوالان ولسوالی های 14 گانه، نماینده گان شوراهای انکشافی و شواری جوانان از ولسوالی تدویر گردید.
در آغازاجندای جلسه توسط نبی الله پیرخیل منشی مجلس اداری ورئیس دفتر مقام ولایت قرائت گردید.
سپس مسئولین امنیتی پیرامون موضوعات امنیتی در سطح شهر و ولسوالی های ولایت کابل گزارش مفصل ارایه نمودند.
همچنان در این جلسه هئیت موظف پیرامون شکایت اهالی قریه های قچی و سید آباد ولسوالی کلکان از فعالیت تولید آهن در میان جای معیشیت و باغ های شان که اعمار گردیده است گزارش ارایه نمودند، و تصمیم اتخاذ گردید که فعالیت این فابریکه غرض حفظ محیط زیست و جلوگیری از آلوده گی هوا مسدود گردد.
متعاقباً در این جلسه روی تصرف غیر قانونی موازی 1000 جریب زمین توسط مسئولین پارک صنعتی صنایع سبز در ولسوالی ده سبز و مبارزه با غصب زمین ، استرداد املاک غصب شده و دستگیری غاصبین زمین در سطح ولایت کابل، مشکلات امنیتی در ساحه بند للندر و عدم حضور مردم جهت تصفیه و استملاک املاک موجود در ساحه و تأمین امنیت تعمیر ریاست امور مهاجرین ولایت کابل تصامیم لازم اتخاذ گردید.
در آخیر جلسه به محمد یونس حیدری رئیس شفاخانه ناصر خسرو بلخی به پاس خدمات شایسته و صادقانه برای بیجاشده گان داخلی ولایت غزنی از سوی محمد یعقوب حیدری والی کابل تقدیر نامه اهدا گردید.
در این جلسه رؤسای جدید امور مهاجرین، محیط زیست و ولسوال ولسوالی چهارآسیاب نیز به اشتراک کننده گان معرفی گردیدند.