جلسه به منظور حل مشکلات بند شاه و عروس برگزار گردید

جلسه به منظور حل مشکلات بند شاه و عروس برگزار گردید
26 جدی1397
این جلسه با اشتراک محمد یعقوب حیدری والی کابل، ولسوال و شماری از مردم ولسوالی شکردره در دفتر کار والی کابل تدویر گردید.
اشتراک کننده گان روی چگونگی تسریع روند کار استملاک زمین های اطراف بند شاه و عروس و حل مشکلات این بند بحث همه جانبه نمودند.
محمد یعقوب حیدری والی کابل علاوه کرد که پروژه مذکور یک پروژه عام المنفعه، حیاتی و ملی بوده و همه ما در تطبیق آن با مسولین همکار هستیم ، ایشان اطمینان سپرد که مشکلات روند تسریع زمین های اطراف بند شاه وعروس حل گردیده است.
ایشان از باشنده گان ولسوالی شکردره جهت حمایت و تطبیق خوب از پروژه متذکره ابراز امتنان نمود و از ایشان خواستار کمک و همکاری در عرصه تامین امنیت، حفظ و مراقبت این پروژه گردید.
اهالی ولسوالی شکردره گفتند از تطبیق هر چه بهتر و خوبتر، پروژه متذکره حمایت و پشتبانی همه جانبه می نمایند.