والی کابل: " علما و روحانیون، رساترین صدا برای مبارزه با خشونت علیه زنان، تحکیم صلح و ثبات و مبارزه علیه مواد مخدر پنداشته می شوند. اداره ولایتی کابل بر آنست تا در هماهنگی کامل و مشوره با علما، خدمات بهتری را به شهروندان کابل ارایه نماید"

والی کابل: " علما و روحانیون، رساترین صدا برای مبارزه با خشونت علیه زنان، تحکیم صلح و ثبات و مبارزه علیه مواد مخدر پنداشته می شوند. اداره ولایتی کابل بر آنست تا در هماهنگی کامل و مشوره با علما، خدمات بهتری را به شهروندان کابل ارایه نماید"

25 جدی 1397

محترم محمد یعقوب حیدری والی کابل با محترم فیض محمد عثمانی وزیر حج و اوقاف جمهوری اسلامی افغانستان دیدار و گفتگو کردند.
والی کابل ضمن اینکه نقش علما و روحانیون را در تحکیم منافع بزرگ ملی بسیار ارزشمند خواند، خواستار هماهنگی بیشتر وزارت حج و اوقاف با حکومت محلی کابل در موارد حج، انسجام علما و منابر و تعیین یک مکان مناسب برای حجاج محترم گردید.
متعاقبا، محترم فیض محمد عثمانی ضمن اینکه از تلاش های حکومت محلی کابل در ارایه خدمات بهتر برای شهروندان قدردانی کرد، روی ایجاد هماهنگی میان وزارت حج و اوقاف با اداره ولایتی کابل تاکید و توافق نمود.
در این ملاقات هردو جانب روی ادغام ادارات موازی محلی وزارت حج و اوقاف در چوکات ولایت کابل توافق نمودند.