دیدار محمد یعقوب حیدری والی کابل با دکتور محمد میرویس بلخی سرپرست وزارت معارف

دیدار محمد یعقوب حیدری والی کابل با دکتور محمد میرویس بلخی سرپرست وزارت معارف
محمد یعقوب حیدری والی کابل با دکتور محمد میرویس بلخی سرپرست وزارت معارف درفتر کاروزیر معارف، جهت بهبود خدمات تعلیمی در این ولایت دیدار نمود
محمد یعقوب حیدری والی کابل از دست آورد های اخیر وزارت معارف و ترتیب استراتیژی جدید برای بهتر شدن وضعیت روند معارف در سطح کشور اظهار امیدواری نمود.
والی کابل ضمن به اشتراک گذاشتن چالش ها و مشکلات فرراه معارف ولایت کابل با وزیر معارف، همچنان کمبود مکاتب، کمبود کتب درسی، کمبود معلمان مسلکی، کمبود چاه های آب آشامیدنی صحی، کمبود میز وچوکی، کمبود پرسونل خدماتی وتاخیر در پرداخت حق الزحمه معلمان قرار دادی در برخی نهاد های تعلیمی کابل را به عنوان مشکلات اساسی یاد کرد وخواستار رسیده گی به آن ها شد.
دکتور محمد میرویس بلخی در این دیدار از حمایت های والی کابل در عرصه آموزش و پرورش قدر دانی نموده گفت: افغانستان در آغاز دهه حمایت از معارف قرار دارد، حمایت مردم و مقامات عالی رتبه دولتی در این عرصه میتواند آینده با ثبات و توسعه یافته این کشور را رقم بزند.
رهبری وزارت معارف ضمن یاداشت مشکلات و پیشنهاد رهبری ولایت کابل، تعهد بر حل این مشکلات و عملی شدن پیشنهاد های آن ها در عرصه معارف نمود.