محمد یعقوب حیدری والی کابل با فرهاد داوری نویسنده و استاد پوهنتون هلمند دیدار نمود

محمد یعقوب حیدری والی کابل با فرهاد داوری نویسنده و استاد پوهنتون هلمند دیدار نمود در این دیدار فرهاد داوری نویسنده و استاد پوهنتون هلمند چند جلد از آثار علمی و ادبی خود را به والی کابل هدیه داده و همچنان به محمد یعقوب حیدری والی کابل در نظر سنجی که از سوی اداره مستقل ارگانهای محل راه اندازی شده بود مقام اول را کسب نمودند، تبریک گفته و از کارکردها و فعالیت های شان تمجید و ستایش بعمل آورد. محمد یعقوب حیدری والی کابل با اظهار امتنان و تشکری از فعالیت های علمی، فرهنگی و ادبی آقا داوری گفت که کارکردها و دستآورد های علمی نویسنده گان در عرصه های تصحیح کتب ادبی، فرهنگی و رشد فرهنگ کتاب خوانی در کشورمی تواند خدمات ارزشمندی برای یک جامعه و مردم تلقی گردد.