گوهر خان بابری به حیث ولسوال ولسوالی سروبی معرفی گردید

 

گوهر خان بابری به حیث ولسوال ولسوالی سروبی معرفی گردید
گوهرخان بابری از سوی عصمت الله علیزی رئیس منابع بشری ولایت کابل به صفت ولسوال ولسوالی سروبی به کارمندان ملکی، نظامی و مردم آن ولسوالی معرفی گردید.
عصمت الله علیزی رئیس منابع بشری ولایت کابل، تقرر و تبدل در ادارات دولتی را یک اصل اساسی و مهم خوانده وضمن اظهار قدردانی از کارکردهای ولسوال قبلی آنولسوالی ، برای ولسوال جدید در امور کاری موفقیت های مزید آرزو نمود.
گوهرخان بابری ولسوالی جدید التقرر ولسوالی سروبی که قبلاً به حیث ولسوال در ولسوالی چهارآسیاب ولایت کابل، ایفای وظیفه نموده ضمن ابراز امتنان از اعتماد رهبری ولایت کابل بالای وی، اطمینان داد که در عرصه تطبیق حکومتداری خوب ، حاکمیت قانون و عرضه خدمات بهتر برای مردم از هیچ گونه تلاشی فروگذار نخواهند کرد.