محمد یعقوب حیدری والی کابل با بانو دیوه صمد معین پالیسی و پلان وزارت صحت عامه در دفتر کار شان دیدار نمود

 

محمد یعقوب حیدری والی کابل با بانو دیوه صمد معین پالیسی و پلان وزارت صحت عامه در دفتر کار شان دیدار نمود
10 جدی 1397
در این دیدار ابتدا بانو دیوه صمد معین پالیسی و پلان وزارت صحت عامه از پلان خویش در رابطه به کیفیت خدمات صحی و رعایت حفظ الصحه به والی کابل معلومات ارایه کرد.
بانو صمدی از والی کابل خواست تا در بخش آگاهی دهی در رابطه به بهبود کیفیت و مصئونیت خدمات صحی، رعایت حفظ الصحه و سایر بخش ها با وزارت صحت عامه همکاری نمایند.
محمد یعقوب حیدری والی کابل از تشریف آوری بانو صمدی به اداره ولایت کابل اظهار قدردانی کرده افزود اداره ولایت کابل جهت بهبود خدمات سکتور صحت در سطح ولایت کابل حاضر به همکاری های لازم می باشد.
ایشان گفت عرضه خدمات صحی، بخصوص بهبود دسترسی و ارائه خدمات و مراقبت های صحی اولیه و خدمات ابتدایی با کیفیت و پایدار صحت عامه خصوصا برای مادران، نوزادان، اطفال و نوجوانان از اولویت های کاری این اداره می باشد.
والی کابل گفت که جهت جلوگیری از عواقب وخیم پولیو باید در سطح ولایت کابل حتی در دور ترین نقطه ولایت کابل باید در مورد به مردم آگاهی لازم داده شود.