هئیت ریاست جمهوری کشور با روسای ادارات و ولسوالان ولایت کابل دیدار نمود

 

هئیت ریاست جمهوری کشور با روسای ادارات و ولسوالان ولایت کابل دیدار نمود 
9 جدی 1397
طی دیدار های جداگانه مولوی عنایت الله بلیغ وزیرمشاورارشد رئیس جمهور درامور دینی، عزیزالله آریا فر مشاوررئیس جمهور در امور اصلاح اداره و محمد انور جگدلک با محمد یعقوب حیدری والی کابل ، روسا ادارات و ولسوالان و رئیس شورای ولایتی کابل در مورد هدف کاری شان به ولایت کابل صحبت نمودند.
مولوی بلیغ گفت : دریافت از چگونگی پیشرفت ها ، عملی سازی مسولیت ها ، تطبیق قانون، حکومتداری خوب، عرضه خدمات بهتر، انکشاف ، امنیت وشناسایی مشکلات و نیازمندی ها هدف اساسی هئیت می باشد .
ایشان گفت ما با دریافت مشکلات و نیازمندی های اساسی ولایت کابل و جهت حل این مشکلات و از بین بردن فاصله میان مردم و حکومت با تشخیص دادن عوامل آن، به ریاست جمهوری گزارش ارایه نموده تا ریاست جمهوری به خاطر رفع این موانع اقدامات لازم را انجام دهد .
این هئیت از روسا و لسوالان ولایت کابل خواست که با تحلیل ووضعیت وشناسایی مشکلات نظریا ت، پیشنهادات شانرا شریک سازند 
در این دیدار رحیم الله مجاهد رئیس شورای ولایتی ،روساءادارات و ولسوالان محترم ولایت کابل هریک بل نوبه فعالیت ها ، کارکردها، چالش ها، مشکلات ، نظریات و پیشنهادت شان را با مشاورین درمیان گذاشتند.
آنها خاطر نشان نمودند که در راه انجام خدمت صادقانه تحت رهبری والی ولایت کابل به مردم و کشور خویش از هیچ نوع سعی و تلاش دریغ نخواهند ورزید و این مسئولیت را به وجه احسن و صادقانه انجام خواهند داد.