جلسه امنیتی تحت رياست محمد يعقوب حيدرى والى کابل با اشتراک سترجنرال مراد علی "مراد" معاون وزیر دفاع ملی وقوماندان عمومی گارنیزیون کابل، نماینده شورای امنیت ملی ،رهبری تیم امنیتی کابل ،قوماندان پولیس سرحدی میدان هوای بین المللی حامد کرزی ، نمایندگان شاروال

 

مورخ ۵ جدی ۱۳۹۷
جلسه امنیتی تحت رياست محمد يعقوب حيدرى والى کابل با اشتراک سترجنرال مراد علی "مراد" معاون وزیر دفاع ملی وقوماندان عمومی گارنیزیون کابل، نماینده شورای امنیت ملی ،رهبری تیم امنیتی کابل ،قوماندان پولیس سرحدی میدان هوای بین المللی حامد کرزی ، نمایندگان شاروالی و ترافیک کابل و مشاورین RS در مقر قوماندانی عمومی گارنیزیون کابل تدویر یافت.
در این جلسه گزارشات تیم امنیتی کابل پیرامون تدابیر اتخاذشده امنیتی میدان هوای ،کمربند های امنیتی ، دروازه های ورودی کابل، سوءاستفاده از یونیفورم نظامی وفروش آزادانه آن در شهر ، وضعیت ترافیک ،ازدحام شهر و دستاورد های عملیاتهای اجرا شده نیروی امنیتی استماع گردیده به مسئولین جهت رفع نواقصات و اجرای امورات بهتر هدایات مشخص صادر گردید.