محمد یعقوب حیدری والی کابل در محفلی روند توزیع سند ملکیت به ساکنین ساحات غیر رسمی شهر کابل که از سوی وزارت شهرسازی و اراضی برگزار شده بود، اشتراک نمود و از این کار وزارت شهر سازی و اراضی ضمن اظهار سپاس حمایت شان را اعلام کرد.

 

محمد یعقوب حیدری والی کابل در محفلی روند توزیع سند ملکیت به ساکنین ساحات غیر رسمی شهر کابل که از سوی وزارت شهرسازی و اراضی برگزار شده بود، اشتراک نمود و از این کار وزارت شهر سازی و اراضی ضمن اظهار سپاس حمایت شان را اعلام کرد.