پیام امتنانیه محمد یعقوب حیدری والی کابل از مردم شریف و وطندوست کابل

 

پیام امتنانیه
محمد یعقوب حیدری والی کابل از مردم شریف و وطندوست کابل
دوستان، هموطنان، همشهریان و همکاران عزیز!
طوریکه در جریان قرار دارید، اخیراً دفتر مطبوعاتی اداره محترم مستقل ارگانهای محلی برنامه نظر سنجی را در سه دوره به منظور دریافت، حمایت و تعین بهترین والی در سطح کشور راه اندازی نمود که هموطنان عزیز ما با توجه به کارکرد ها، برنامه های کاری و فعالیت های انجام یافته والیان محترم کشور ، در این برنامه سهم فعال شان را ادا نمودند.
در این نظر سنجی، با رای شما دوستان، هموطنان، همشهریان و همکاران عزیزم، موفقیت بزرگی برایم میسر گردید، که به کسب مقام اول در میان والیان محترم کشور نایل گردیدم.
همچنان جا دارد تا از تلاش و کارکرد ها، برنامه و فعالیت های تک تک والیان محترم کشور و در راس آن اداره مستقل ارگانهای محل که با قبول چالش ها و مشکلات بیشمار، به منظورعرضه خدمات بهتر و شایسته به مردم و شهروندان خویش با کمال درایت ، صداقت و ایمانداری ایفاء و ظیفه می نمایند سپاس گذاری و قدردانی کنم.
من به نماینده گی از اداره ولایت کابل، از منسوبین نیروهای امنیتی کابل، گارنیزیون کابل، قوماندانی زون 101 آسمایی کابل، فرقه 111 کابل، ریاست امنیت ملی، افسران، سربازان دلیر و شجاع کشور، رهبری شاروالی کابل و کارکنان آن و بخصوص محصلین پوهنتون کابل، پوهنتون پولتخنیک کابل، پوهنتون شهید استاد برهان الدین ربانی، تخنیکم کابل، استادان و رهبری کادر های پوهنتون های متذکره و پوهنتون های خصوصی ، همه ولسوالان محترم ولایت کابل و همه ولسوالانی که از ولایات مختلف کشور شامل کنفرانس ملی ولسوالان، هیئت رهبری رئیس و همه اعضای پارلمان جوانان، از تمامی معلمین ، متعلمین مکاتب شهر و ولایت کابل همه منسوبین محترم معارف کابل، هیئت و رهبری صحت عامه ولایت کابل و همه همکاران ما در کلینیک ها و شفاخانه ها شهر و ولایت کابل، ریاست های زراعت، احیاءو انکشاف دهات، فواید عامه، اقتصاد، امور زنان، حوزه دریایی فرعی وسطی کابل، عودت کننده گان و مهاجرین، مبارزه با حوادث ، مبارزه با مواد مخدر و تمامی دوستان، و شهروندان شریف کابل و کشور که با رای خود در این پروسه سهیم شدند، ابراز سپاس و امتنان می نمایم.
با آن که از رای و حمایت هریک شما، قلباً سپاس گذاری می نمایم یکبار دیگر در برابر مردم شریف کابل بزرگ و افغانستان عزیز تجدید تعهد و پیمان می نمایم که در آینده اداره ولایت کابل، رهبری و تمام کارمندان آن در راه انجام خدمات صادقانه به مردم شریف کابل و میهن محبوب ما از هر نوع تلاش و فداکاری در راه تامین صلح، امنیت، ثبات، ترقی و پیشرفت افغانستان عزیزما دریغ نکرده و آماده هر نوع فداکاری و خدمت صادقانه به مردم و کشور خود بوده و وظایف سپرده شده را با کمال صداقت و امانت داری کامل انجام خواهیم داد.