شورای مردمی بمنظور حمایت از نیروهای ملی امنیتی و دفاعی افغان و همکاری های همه جابنه با آنها در نواحی ۳،۶،۱۳ و ۱۸ شهر کابل ایجاد شد.

 

شورای مردمی بمنظور حمایت از نیروهای ملی امنیتی و دفاعی افغان و همکاری های همه جابنه با آنها در نواحی ۳،۶،۱۳ و ۱۸ شهر کابل ایجاد شد. 
محمد یعقوب حیدری والی کابل از همکاری های همیشگی مردم کابل اظهار سپاس نموده و خواهان همکاری های بیشتر آنها با نیزوهای قهرمان ملی امنیتی و دفاعی کشور گردیدند.
همچنان مردم محل، وکلای گذر، علمای کرام، جوانان، زنان و منسوبین امنیتی از فعالیت های والی کابل در عرصه های مختلف، اظهار سپاس نموده و موفقیت های مزید اداره ولایتی کابل را تحت رهبری شان آرزو نمودند.