یک میلیون طفل کابلی، از قطره‌ی ضد فلج اطفال مستفید می‌شوند.

 

یک میلیون طفل کابلی، از قطره‌ی ضد فلج اطفال مستفید می‌شوند.

قرار است کمپاین علیه فلج اطفال با چکاندن دو قطره‌ واکسن پولیو، به یک میلیون طفل کابلی در هفته‌ی اینده برگزار شود. به همین منظور رهبری اداره‌ی ولایت کابل شامل نماینده‌ی قوماندانی امنیه و ریاست امنیت ملی، ریاست صحت عامه، ریاست حج و اوقاف، ریاست معارف کابل و نهادهای بین المللی همکار در زمینه، تحت رهبری معاون والی کابل، منیره یوسف‌زاده، جلسه‌ای را برگزار نمودند که مطابق فیصله‌ی این جلسه، مسئولین امنیتی کابل تعهد تامین امنیت ماموران تطبیق کننده‌ی کمپاین را دادند و ریاست معارف، ریاست حج و اوقاف و ریاست زنان، مسئولیت اگاهی دهی مردم را با کمک شوراهای محلی، نهادهای مدنی و رسانه‌ها به عهده گرفتند. 
یادداشت: در دنیا تنها در افغانستان و دو کشور پاکستان و نیجریا موارد فلج ثبت شده است که در کشور ما تاکنون ۱۹ نفر به این بیماری گرفتار اند که اگر همه نجنبیم و نکوشیم این بیماری دروازه‌ی خانه‌ی ما را نیز خواهد کوبید.