محمد یعقوب حیدری والی کابل با رئیس دفتر UNHCR زون مرکز ملاقات کرد

 

محمد یعقوب حیدری والی کابل با رئیس دفتر UNHCR زون مرکز ملاقات کرد
9 عقرب 1397
در آغازمحمد یعقوب حیدری والی کابل ضمن خوش آمدید گفتن به رئیس دفتر UNHCR زون مرکز، طی صحبت های خویش در باره وضعیت مهاجرین در سطح ولایت کابل صحبت نمود و آن را یکی از دشواری‌ها و مشکلات جدی ولایت کابل دانست. 
آقای حیدری کمک و همکاری دفتر UNHCR را با مهاجرین با ارزش و مهم دانسته و خواهان همکاری¬های بیشتر این سازمان به مهاجرین و بیجاشدگان داخلی گردید.
در این جلسه پیرامون سروی و تطبیق کمک های زمستانی برای عودت کننده گان به سطح کابل ، طرح و ترتیب پلان انکشافی غرض موثریت ساختن سکتور مهاجرت و عودت کننده گان در سال 2019 به همکاری ادارات سکتوری ولایت کابل ، ایجاد همکاری و هماهنگی نزدیک با ادارات ذیربط و واحدهای ولایت کابل در خصوص عودت کننده گان و بیجاشده گان در سطح ولایت کابل و تدوین پروگرام های مشخص غرض اشتغال زائی در بخش عودت کننده گان در همکاری با اداره محترم UNHCR و نماینده گان ادارات ذیربط صحبت های همه جانبه صورت گرفت.
در این ملاقات منیره یوسفزاده معاون امور اجتماعی ولایت کابل و الحاج لعل محمد ولیزاده رییس اقتصاد نیز حضور داشت.