امتحان 8 بست خالی ریاست صحت عامه ولایت کابل اخذ گردید

 

امتحان 8 بست خالی ریاست صحت عامه ولایت کابل اخذ گردید
17 میزان 1397
با حضور محمد یعقوب حیدری والی کابل، روسای منابع بشری و صحت عامه ولایت کابل و نماینده کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی در تالار کنفرانس های مقام ولایت کابل امتحان 8 بست 3 و 4 آمرین شفاخانه ها و آمرین کلینیک ها اخذ گردید.
مجموعاً 8 بست خالی 3 و 4 آمرین شفاخانه ها و کلینیک ها طبق طرزالعمل تعیینات کمیسیون اصلاحات اداری به مدت 10 یوم توسط ریاست منابع بشری مقام ولایت به اعلان رقابت آزاد گذاشت شد، در حدود 60 تن فورمه درخواستی را اخذ نموده، که در نتیجه 34 نفر بعد از بررسی اسناد آن شامل شارت لست و به تعداد 26 نفر در پروسه امتحان اشتراک ورزیدند. 
رئیس صحت عامه ولایت کابل طی صحبت های خویش در رابطه به شفافیت امتحان صحبت نموده گفت که پروسه امتحان بسیار به شفافیت برگزار خواهد گردید، اشتراک کننده گان به اساس لیاقت، تجربه کاری و اسناد تحصیلی شان شارت لست شده اند.
محمد یعقوب حیدری والی کابل ضمن بازدید از پروسه امتحان به اشتراک کننده گفت که امتحان مذکور در فضای کاملاً شفاف اخذ خواهد گردید، حق هیچ فردی ضایع نمی شود ،بعد از ارزیابی دقیق از طرف کمیته امتحانات، از جمله 8 تن شما به بست های مورد نیاز گماشته میشوند.
ایشان افزود که بخش صحت یکی از با ارزش ترین و مهمترین بخش ها است، که باید کادر های مسلکی در این بخش استخدام شوند تا ایشان مشکلات مردم را حل نمایند.
والی کابل به جوان سازی ادارات تاکید ورزیده گفت که ما مصمم هستیم تا کادر های بااستعداد و جوان ما که آینده سازان افغانستان هستند در ادارات تقرر حاصل نمایند، و ادارات دولتی باید با سیستم کاملاً جدید و معیاری مجهز گردد.
اشتراک کننده گان امتحان نیز از شفافیت پروسه امتحان ابراز خرسندی کردند.