بازدید محمد یعقوب حیدری والی کابل از بازسازی دوباره بند قرغه

 

بازدید محمد یعقوب حیدری والی کابل از بازسازی دوباره بند قرغه 
محمد یعقوب حیدری والی کابل از پروژه بازسازی دوباره بند ذخیروی قرغه طی دو فاز شامل بازسازی برج کنترولی، کتاره های بدنه بند، اعمار شش چکدم در ساحه دره زرگر، بازسازی سربند در قلعه ملک، اعمار حوض ترسبی در سمت غرب بند مذکور، اعمار تعمیر اداری برای محافظین ‌ومدیریت ساحوی، بازسازی کانال دخولی از سربند الی بند ذخیره‌ی که از کمک های بانک جهانی تمویل می‌گردد، بازدید بعمل آورد.
طی این بازدید والی کابل به مسولین بند قرغه در مورد پاکسازی و سبز کاری ساحات اطراف بند قرغه هدایت لازم داد.
محمد یعقوب حیدری والی کابل گفت که بند قرغه از تفریحگاه های تاریخی و بزرگ شهر کابل است که نه تنها شهروندان کابل، بلکه تمام شهروندان کشوربه خاطر تفریح به این مکان دیدینی و زیبا می آیند، بناً باید برای حفظ محیط زیست و پاکاری این بند توجه لازم صورت گیرد.
#کابل