ابرازتاسف و تأثر محمد یعقوب حیدری والی کابل به مردم اندونیزیا که در اثر زلزلهٔ شدیدی تعداد از شهروندان این کشور متقبل زیان های جانی و مالی گردیده اند.

ابرازتاسف و تأثر محمد یعقوب حیدری والی کابل به مردم اندونیزیا که در اثر زلزلهٔ شدیدی تعداد از شهروندان این کشور متقبل زیان های جانی و مالی گردیده اند. 
محمد یعقوب حیدری والی کابل به نماینده گی از مردم کابل به سفارت کشور اندونیزیا مقیم کابل رفته و عمیق ترین مراتب تسلیت و همدردی خود را به حکومت و مردم اندونیزیا ابراز داشته و گفته که ما خود را در درد و غم مردم جمهوری اندونیزیا، شریک می دانیم.
ایشان از بارگاه ایزد لایزال برای شهدای این حادثه بهشت برین، برای بازمانده گان شان صبر جمیل و برای مجروحین شفأ عاجل استدعا نمودند.