محمد یعقوب حیدری والی کابل با پیترسن سفیر کشور دوست شاهی دنمارک مقیم کابل، در دفترکارش ملاقات نمود

 

محمد یعقوب حیدری والی کابل با پیترسن سفیر کشور دوست شاهی دنمارک مقیم کابل، در دفترکارش ملاقات نمود

۱۱ میزان ۱۳۹۷

دراین ملاقات، هردوجانب روی مصرف هرچه بهتر کمک های کشور دوست دنمارک به مردم کابل صحبت همه جانبه نمودند.

همچنان در جریان این دیدار چگونه‌گی تطبیق پروژه ها و همکاری های دوامدار دو طرف در مورد برنامه ها و پروژه های مختلف بحث نمودند و هردو طرف برعملی شدن برنامه ها و پروژه های کشور دوست دنمارک برای مردم کابل تأکید کردند.
همچنان والی کابل، ازهم‌کاری‌های کشوردنمارک با مردم افغانستان به خصوص مردم ولایت کابل ابراز سپاس نموده و ارزومندی خود را برای افزایش این کمک ها و مصرف هدفمند و موثر آنها در عرصه های مختلف زندگی مردم کابل ابراز نمودند.
مقابلتا سفیر کشور دوست دنمارک به ارتباط کمک های دوستانه آن کشور با مردم ولایت کابل با والی کابل وعده همکاری دوامدار سپردند.