سیمینار یک روزه آگاهی دهی از قانون اساسی در تالار کنفرانس های مقام ولایت کابل دایر شد

سیمینار یک روزه آگاهی دهی از قانون اساسی در تالار کنفرانس های مقام ولایت کابل دایر شد

24 ثور 1397
تحت ریاست محترم محبوب الله محبی معاون ولایت کابل با همکاری کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی سیمینار یک روزه آگاهی دهی از قانون اساسی را ذیل عنوان (قانون اساسی در پرتو شریعت اسلام، قانون اساسی گرایی، بررسی حقوق اساسی اتباع و رعایت اصول محاکمه عادلانه) برای کارمندان مرکز ولایت کابل دایر گردید، در این سیمینار محترم داکتر عبدالروف هروی منشی و عضو کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی و اعضای این کمیسیون، روسای دفتر، مالی و اداری و منابع بشری نیز حضور داشتند.
در آغاز محترم محبوب الله محبی معاون ولایت کابل طی صحبت های شان از هیأت کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی جهت برگزار سیمینار متذکره، اظهار سپاس و قدردانی نموده افزود آگاهی از قانون اساسی یک از مسئولیت های مهم کارمندان ادارات دولتی بوده چون ایشان همواره با مردم در تماس می باشند وهمه روزه با مسایل اداری و قانونی بیشتر سرو کار دارند، باید از قانون آگاه باشند و از دساتیر قانونی پیروی نمایند.
سپس محترم داکتر عبدالرؤوف هروی منشی و عضو کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی، از همکاری‌های دفتر مقام ولایت کابل درخصوص فراهم سازی زمینه دایر شدن سیمینار آگاهی از قانون اساسی سپاسگذاری نموده، هدف از برگزاری سیمینار یادشده را آگاهی بیشتر کارمندان ادارات دولتی از احکام و ارزش‌های قانون اساسی کشور دانسته افزود جای مسرت است که به کارمندان اداره ولایتی کابل امروز قانون اساسی را تشریح می کنیم، آگاهی درست از قانون در میان ادارات و کارمندان دولتی وخصوصی می تواند زمینه تطبیق بهتر قانون اساسی در کشور را فراهم سازد.
در ادامه محترم محمدضیا فرهمند رییس دیپارتمنت ارتباط و آگاهی از قانون اساسی در مورد «قانون اساسی گرایی، انواع، اهمیت ، صیانت از احکام قانون اساسی و تاریخچه تحول قانون اساسی در افغانستان» بحث و گفتگو نمود.
سپس محترم لطف الله رحیمی متخصص دیپارتمنت ارتباط و آگاهی از قانون اساسی، در مورد «حقوق و وجایب اتباع در قانون اساسی افغانستان»، بحث نموده، آزادی، برابری، امنیت و برائت الذمه بودن افراد را به عنوان مهم‌ترین حقوق اساسی شهروندان در قانون اساسی کشور برشمرد.
در اخیر سیمینار، به تمامی پرسش های اشتراک کنندگان جواب ارایه گردید و باهمدیگر بحث و تبادل نظر