جلسه امنیتی تحت ریاست دگرجنرال افضل امان (امان)قوماندان عمومی گارنیزیون کابل تدویر گردید.

جلسه امنیتی تحت ریاست دگرجنرال افضل امان (امان)قوماندان عمومی گارنیزیون کابل با اشتراک محبوب الله محبى معاون ولایت کابل، قوماندان زون 101 اسمایی ،نماینده کمیسیون مستقل انتخابات،ولسوالان 14گانه ولایت کابل ومسولین امنیتی ولسوالی ها پیرامون تدابیر امنیتی آغاز پروسه ثبت نام رای دهنده گان مطابق تقسیم اوقات زمانی کمیسیون مستقل انتخابات در سطح ولسوالی های ولایت کابل در مقر این قوماندانی تدویر گردید.

ولسوالان جهت آغاز پروسه ثبت نام در ولسوالی های مربوطه آماده گی خویش را ابراز داشته همچنان پیرامون ،تدابیر امنیتی مراکز ثبت نام رای دهنده گان وهماهنگی نیروهای امنیتی با مسولین ادارات ملکی پشنهادات ونظریات خویش را ارایه نمودند.

جلسه امنیتی تحت ریاست دگرجنرال افضل امان (امان)قوماندان عمومی گارنیزیون کابل با اشتراک محبوب الله محبى معاون ولایت کابل، قوماندان زون 101 اسمایی ،نماینده کمیسیون مستقل انتخابات،ولسوالان 14گانه ولایت کابل ومسولین امنیتی ولسوالی ها پیرامون تدابیر امنیتی آغاز پروسه ثبت نام رای دهنده گان مطابق تقسیم اوقات زمانی کمیسیون مستقل انتخابات در سطح ولسوالی های ولایت کابل در مقر این قوماندانی تدویر گردید.
ولسوالان جهت آغاز پروسه ثبت نام در ولسوالی های مربوطه آماده گی خویش را ابراز داشته همچنان پیرامون ،تدابیر امنیتی مراکز ثبت نام رای دهنده گان وهماهنگی نیروهای امنیتی با مسولین ادارات ملکی پشنهادات ونظریات خویش را ارایه نمودند.