جلسه کمیته مشترک رسانه ها و حکومت برگزار شد

جلسه کمیته مشترک رسانه ها و حکومت برگزار شد

..........
13 حمل 1397
جلسه کمیته مشترک رسانه و حکومت بعد از ظهر امروز دوشنبه به ریاست استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور و رئیس آن کمیته برگزار شد.
در جلسه امروز کمیته، بحث رسیدگی عدلی و قضایی به قضایای خشونت علیه خبرنگاران، طرزالعمل پوشش حملات تروریستی توسط رسانه ها، تعدیل طرزالعمل کمیته مشترک، صندوق حمایت از ژورنالیستان و چگونگی فعالیت کمیته های ولایتی کمیته مشترک حکومت ورسانه ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
نخست، نمایندگان نهادهای امنیتی وعدلی نسبت به مکلفیت های ادارات مربوطه در خصوص پی گیری قضایای خشونت علیه خبرنگاران گزارش دادند که براساس گزارش اداره لوی سارنوالی از مجموع قضایای که در سال 1396 اتفاق افتاده 14 مورد آن به اداره لوی سارنوالی ارجاع شده بود که همۀ آن قضایا توسط این اداره مورد بررسی قرار گرفته و فیصله محاکم را دریافت نموده است.
مسؤلان اداره لوی سارنوالی، تأکید کردند که تمام پرونده های خشونت علیه خبرنگاران که به اداره لوی سارنوالی ارجاع شده است مورد بررسی عدلی و قضایی قرار گرفته و دیگر هیچ پروندۀ بدون بررسی عدلی و قضایی باقی نمانده است.
استاد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری از کار کرد اداره لوی سارنوالی در مورد پیگیری قضایای خشونت علیه خبرنگاران ابراز قدردانی کرد و از وزارت داخله خواست که راجع به دیگر پرونده های خشونت علیه خبرنگاران که از طرف آن وزارت به ارگان های مرتبط دیگر ارسال شده است، به صورت جدی پیگیری کند.
وزارت داخله نیز، از پیگیری 6 قضیه خشونت علیه خبرنگاران که در ماه های اخیر سال گذشته اتفاق افتاده است گزارش داده و اطمینان خاطر داد که به زود ترین فرصت ممکن مراحل کشف و تعقیب آن قضایا به اتمام رسیده و به اداره لوی سارنوالی ارجاع می گردد.
همچنین ریاست امنیت ملی نیز از اجراآت خود در مورد ارزیابی های امنیتی تأسیسات و کارمندان برخی از رسانه ها گزارش داد که براساس آن همکاری های اداره امنیت ملی برای تأمین امنیت رسانه ها، فعالان رسانه ای وارزیابی تهدیدات احتمالی، همچون گذشته ادامه دارد.
طرزالعمل پوشش خبری حوادث تروریستی و جنگى توسط رسانه های تصویری نیز در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت و در مورد نام طرزالعمل، چگونگی گزارش زنده رسانه ها از صحنه رویداد های تروریستی، دسترسی به اطلاعات مورد نیاز رسانه ها از ساحه حوادث و تأمین امنیت خبرنگاران در حوادث تروریستی، بیشتر بحث شد.
معاون رئیس جمهور تنظیم این طرزالعمل را یک کار مهم و ضروری عنوان کرد و بر ایجاد یک میکانیزم قابل توافق برسر خبر رسانی، گردش اطلاعات آزاد و جلوگیری از خطرات امنیتی احتمالی در حوادث تروریستی، توسط رسانه های تصویری تأکید کرد.
در این زمینه فیصله شد که یک کمیته کاری با حضور معین نشراتی وزارت اطلاعات وفرهنگ، نماینده ریاست امنیت ملی، نماینده وزارت های داخله و دفاع، نماینده فدراسیون رسانه ها و ژورنالیستان و نمایندگان تلویزیون ها این طرزالعمل مورد ارزیابی مجدد قرار گیرد.
در مورد تعدیل طرزالعمل کمیته مشترک حکومت و رسانه ها نیز معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ گزارش داد که تا دایر شدن جلسه بعدی کمیته مشترک حکومت و رسانه ها پیشنهاد تعدیل این طرزالعمل نهایی و غرض اتخاذ تصمیم لازم در جلسه کمیته مشترک ارائه خواهد شد.
همچنین در مورد صندوق حمایت از ژورنالیستان که در جلسه گذشته کمیته مشترک روی آن تأکید شده بود، از جانب فدراسیون رسانه ها و وزارت اطلاعات وفرهنگ اطمینان داده شد که کار آن در جریان می باشد.
دراین جلسه راجع به اعزام هیأت از سوی کمیته مشترک برای بررسی وضعیت رسانه ها و فعالان رسانه ای در ولایات کشور نیز فیصله شد که طی یک ماه آینده هیأتی از طرف کمیته به منظور بررسی وضعیت و دریافت راه حل چالش های موجود به ولایات قندهار و هرات سفر نموده و گزارش کاری خویش را به کمیته ارائه کند.

جلسه کمیته مشترک رسانه ها و حکومت برگزار شد
..........
13 حمل 1397
جلسه کمیته مشترک رسانه و حکومت بعد از ظهر امروز دوشنبه به ریاست استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور و رئیس آن کمیته برگزار شد.
در جلسه امروز کمیته، بحث رسیدگی عدلی و قضایی به قضایای خشونت علیه خبرنگاران، طرزالعمل پوشش حملات تروریستی توسط رسانه ها، تعدیل طرزالعمل کمیته مشترک، صندوق حمایت از ژورنالیستان و چگونگی فعالیت کمیته های ولایتی کمیته مشترک حکومت ورسانه ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
نخست، نمایندگان نهادهای امنیتی وعدلی نسبت به مکلفیت های ادارات مربوطه در خصوص پی گیری قضایای خشونت علیه خبرنگاران گزارش دادند که براساس گزارش اداره لوی سارنوالی از مجموع قضایای که در سال 1396 اتفاق افتاده 14 مورد آن به اداره لوی سارنوالی ارجاع شده بود که همۀ آن قضایا توسط این اداره مورد بررسی قرار گرفته و فیصله محاکم را دریافت نموده است.
مسؤلان اداره لوی سارنوالی، تأکید کردند که تمام پرونده های خشونت علیه خبرنگاران که به اداره لوی سارنوالی ارجاع شده است مورد بررسی عدلی و قضایی قرار گرفته و دیگر هیچ پروندۀ بدون بررسی عدلی و قضایی باقی نمانده است.
استاد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری از کار کرد اداره لوی سارنوالی در مورد پیگیری قضایای خشونت علیه خبرنگاران ابراز قدردانی کرد و از وزارت داخله خواست که راجع به دیگر پرونده های خشونت علیه خبرنگاران که از طرف آن وزارت به ارگان های مرتبط دیگر ارسال شده است، به صورت جدی پیگیری کند.
وزارت داخله نیز، از پیگیری 6 قضیه خشونت علیه خبرنگاران که در ماه های اخیر سال گذشته اتفاق افتاده است گزارش داده و اطمینان خاطر داد که به زود ترین فرصت ممکن مراحل کشف و تعقیب آن قضایا به اتمام رسیده و به اداره لوی سارنوالی ارجاع می گردد.
همچنین ریاست امنیت ملی نیز از اجراآت خود در مورد ارزیابی های امنیتی تأسیسات و کارمندان برخی از رسانه ها گزارش داد که براساس آن همکاری های اداره امنیت ملی برای تأمین امنیت رسانه ها، فعالان رسانه ای وارزیابی تهدیدات احتمالی، همچون گذشته ادامه دارد.
طرزالعمل پوشش خبری حوادث تروریستی و جنگى توسط رسانه های تصویری نیز در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت و در مورد نام طرزالعمل، چگونگی گزارش زنده رسانه ها از صحنه رویداد های تروریستی، دسترسی به اطلاعات مورد نیاز رسانه ها از ساحه حوادث و تأمین امنیت خبرنگاران در حوادث تروریستی، بیشتر بحث شد.
معاون رئیس جمهور تنظیم این طرزالعمل را یک کار مهم و ضروری عنوان کرد و بر ایجاد یک میکانیزم قابل توافق برسر خبر رسانی، گردش اطلاعات آزاد و جلوگیری از خطرات امنیتی احتمالی در حوادث تروریستی، توسط رسانه های تصویری تأکید کرد.
در این زمینه فیصله شد که یک کمیته کاری با حضور معین نشراتی وزارت اطلاعات وفرهنگ، نماینده ریاست امنیت ملی، نماینده وزارت های داخله و دفاع، نماینده فدراسیون رسانه ها و ژورنالیستان و نمایندگان تلویزیون ها این طرزالعمل مورد ارزیابی مجدد قرار گیرد.
در مورد تعدیل طرزالعمل کمیته مشترک حکومت و رسانه ها نیز معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ گزارش داد که تا دایر شدن جلسه بعدی کمیته مشترک حکومت و رسانه ها پیشنهاد تعدیل این طرزالعمل نهایی و غرض اتخاذ تصمیم لازم در جلسه کمیته مشترک ارائه خواهد شد.
همچنین در مورد صندوق حمایت از ژورنالیستان که در جلسه گذشته کمیته مشترک روی آن تأکید شده بود، از جانب فدراسیون رسانه ها و وزارت اطلاعات وفرهنگ اطمینان داده شد که کار آن در جریان می باشد.
دراین جلسه راجع به اعزام هیأت از سوی کمیته مشترک برای بررسی وضعیت رسانه ها و فعالان رسانه ای در ولایات کشور نیز فیصله شد که طی یک ماه آینده هیأتی از طرف کمیته به منظور بررسی وضعیت و دریافت راه حل چالش های موجود به ولایات قندهار و هرات سفر نموده و گزارش کاری خویش را به کمیته ارائه کند.