تحت ریاست محترم محمد یعقوب حیدری والی کابل جلسه پیرامون تنظیم گلدان ها وبرگزاری جشن گل ارغوان در ولسوالی استالف تدویر یافت

تحت ریاست محترم محمد یعقوب حیدری والی کابل جلسه پیرامون تنظیم گلدان ها در جاده ها و وبرگزاری جشن گل ارغوان در ولسوالی استالف بااشتراک روسای مالی و اداری، خدمات تخنیکی و سکتوری، زراعت، فواید عامه و ولسوالان ولسوالیهای کوهدامن در دفتر کاری ایشان تدویر یافت

۱۴ حمل ۱۳۹۷
در این جلسه پیرامون شادابی و سرسبزی ولسوالیهای ولایت کابل و تنظیم گلدان ها، غرس نهال ها، غرس گل های زینتی و ساختار گلدان ها در جاده ها، کنار سرک ها، پارکها، مساجد، مکاتب و غیره ساحات بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
همچنان در این جلسه روی برگزای جشن پر شکوه گل ارغوان در ولسوالی استالف نیز بحث همه جانبه صورت گرفت و والی کابل پیرامون موضوعات متذکره به ولسوالان کوهدامن و شماری از روسا در زمینه هدایت لازم سپردند.

تحت ریاست محترم محمد یعقوب حیدری والی کابل جلسه پیرامون تنظیم گلدان ها در جاده ها و وبرگزاری جشن گل ارغوان در ولسوالی استالف بااشتراک روسای مالی و اداری، خدمات تخنیکی و سکتوری، زراعت، فواید عامه و ولسوالان ولسوالیهای کوهدامن در دفتر کاری ایشان تدویر یافت
۱۴ حمل ۱۳۹۷
در این جلسه پیرامون شادابی و سرسبزی ولسوالیهای ولایت کابل و تنظیم گلدان ها، غرس نهال ها، غرس گل های زینتی و ساختار گلدان ها در جاده ها، کنار سرک ها، پارکها، مساجد، مکاتب و غیره ساحات بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
همچنان در این جلسه روی برگزای جشن پر شکوه گل ارغوان در ولسوالی استالف نیز بحث همه جانبه صورت گرفت و والی کابل پیرامون موضوعات متذکره به ولسوالان کوهدامن و شماری از روسا در زمینه هدایت لازم سپردند.