تعمیر مرکز تحقیقات و رشد ظرفیت‌های شهری به بهره برداری سپرده شد

تعمیر مرکز تحقیقات و رشد ظرفیت‌های شهری به بهره برداری سپرده شد

۱۳ حمل ۱۳۹۷

تعمیر مرکز تحقیقات و رشد ظرفیت‌های شهری توسط سیدسعادت منصور نادری وزیر شهرسازی و مسکن با حضورمحترم یعقوب حیدری والی کابل، معینان و مسوولین این وزارت، رییس پوهنتون پولی‌تخنیک و اساتید پوهنتون‌های کابل و پولی تخنیک، طی مراسمی به بهره برداری سپرده شد.

والی کابل صحبت نموده گفت که به نماینده گی از مردم کابل افتتاح این انستیتوت را به رهبری شورای توسعه شهری و بخصوص وزیر شهرسازی و مسکن تبریک و تهنیت عرض میدارم.
ایشان افزود که جای بسیار خوشی است که شورای عالی توسعه شهری گامی بسوی ترقی و پیشرفت می نهد،مرکز تحقیقات و رشد ظرفیت شهری را یکی از نیازمندی‌های اشد سکتور شهری دانسته.

وزیر شهرسازی و مسکن، از تعهد و همکاری مسئولان وزارت شهرسازی و مسکن، در راستای تکمیلی تعمیر مرکز مذکور تشکری کرده و گفت که یکی از نیازمندی‌های مهم سکتور شهری مرکز تحقیقات و رشد ظرفیت‌های شهری است که پس از به‌میان آمدن رهبری جدید حکومت، یکی از آرزوهای دیرینه وزارت شهرسازی و مسکن، در مجموع سکتور شهری اعمار تعمیر این مرکز بود که با در نظرداشت تمام نیازمندی‌های این مرکز در پنج بخش طراحی و به مدت یک سال اعمار شد.
وزیر شهرسازی و مسکن هزینه مجموعی تعمیر مرکز تحقیقات و رشد ظرفیت‌های شهری را در حدود 115 میلیون افغانی ذکر کرد که توسط تصدی خانه‌سازی وزارت شهرسازی و مسکن، تطبیق و به اکمال رسید. وی ابراز امیدواری کرد که به وسیله تحقیق و پژوهش در این مرکز، بنیادی ترین راه‌حل برای چالش‌های موجود شهری، حاصل شود.
و این دست‌آورد بزرگ را به وزیر و دیگر مسوولین این وزارت، تبریک گفت.
خواجه جاوید صدیقی رییس مرکز تحقیقات و رشد ظرفیت‌های شهری، موجودیت این مرکز را یکی از نیازمندی‌های ضروری وزارت شهرسازی و مسکن، دانسته و بیان داشت که در این مرکز سعی می‌کنیم تا تحقیقات را هدف‌مند ساخته و در سه بخش، داخل وزارت، سکتور شهری و جهان ارتباطات را ایجاد کرده و از ظرفیت‌های موجود در داخل و خارج از کشور استفاده مؤثر می کنیم.

تعمیر مرکز تحقیقات و رشد ظرفیت‌های شهری به بهره برداری سپرده شد

۱۳ حمل ۱۳۹۷

تعمیر مرکز تحقیقات و رشد ظرفیت‌های شهری توسط سیدسعادت منصور نادری وزیر شهرسازی و مسکن با حضورمحترم یعقوب حیدری والی کابل، معینان و مسوولین این وزارت، رییس پوهنتون پولی‌تخنیک و اساتید پوهنتون‌های کابل و پولی تخنیک، طی مراسمی به بهره برداری سپرده شد.

والی کابل صحبت نموده گفت که به نماینده گی از مردم کابل افتتاح این انستیتوت را به رهبری شورای توسعه شهری و بخصوص وزیر شهرسازی و مسکن تبریک و تهنیت عرض میدارم.
ایشان افزود که جای بسیار خوشی است که شورای عالی توسعه شهری گامی بسوی ترقی و پیشرفت می نهد،مرکز تحقیقات و رشد ظرفیت شهری را یکی از نیازمندی‌های اشد سکتور شهری دانسته.

وزیر شهرسازی و مسکن، از تعهد و همکاری مسئولان وزارت شهرسازی و مسکن، در راستای تکمیلی تعمیر مرکز مذکور تشکری کرده و گفت که یکی از نیازمندی‌های مهم سکتور شهری مرکز تحقیقات و رشد ظرفیت‌های شهری است که پس از به‌میان آمدن رهبری جدید حکومت، یکی از آرزوهای دیرینه وزارت شهرسازی و مسکن، در مجموع سکتور شهری اعمار تعمیر این مرکز بود که با در نظرداشت تمام نیازمندی‌های این مرکز در پنج بخش طراحی و به مدت یک سال اعمار شد.
وزیر شهرسازی و مسکن هزینه مجموعی تعمیر مرکز تحقیقات و رشد ظرفیت‌های شهری را در حدود 115 میلیون افغانی ذکر کرد که توسط تصدی خانه‌سازی وزارت شهرسازی و مسکن، تطبیق و به اکمال رسید. وی ابراز امیدواری کرد که به وسیله تحقیق و پژوهش در این مرکز، بنیادی ترین راه‌حل برای چالش‌های موجود شهری، حاصل شود.
و این دست‌آورد بزرگ را به وزیر و دیگر مسوولین این وزارت، تبریک گفت.
خواجه جاوید صدیقی رییس مرکز تحقیقات و رشد ظرفیت‌های شهری، موجودیت این مرکز را یکی از نیازمندی‌های ضروری وزارت شهرسازی و مسکن، دانسته و بیان داشت که در این مرکز سعی می‌کنیم تا تحقیقات را هدف‌مند ساخته و در سه بخش، داخل وزارت، سکتور شهری و جهان ارتباطات را ایجاد کرده و از ظرفیت‌های موجود در داخل و خارج از کشور استفاده مؤثر می کنیم.