ولسوالان ولسواليهاى شکردره، ګلدره، فرزه، ميربچه کوت، کلکان، قره باغ و استالف ولايت کابل معرفى ګرديدند

ولسوالان ولسواليهاى شکردره، ګلدره، فرزه، ميربچه کوت، کلکان، قره باغ و استالف ولايت کابل از سوى روساى دفتر و منابع بشرى مقام ولايت کابل به مسوولين ملکى، نظامى، کارمندان ادارات مختلف و مردم ولسواليهاى متذکره معرفى ګرديدند

8 حوت 1396

در مراسم معرفى ولسوالان ولسواليهاى کوهدامن ولايت کابل 
عصمت الله عليزى رئيس منابع بشرى ولايت ګفت که تغیر و تبدیل در ولسوالی های ولایت کابل به خاطر بهبود روند کار و بر اصل شایستگی وظرفیت انجام شده است، تغییر و تبدیل در ادارات دولتى یک اصل است.
وی ضمن تشکری از فعالیت های قبلی ولسوالان برای ایشان در امور کاری جدید شان موفقیت های مزید آرزو نمود.

همچنان ولسوالان ولسوالی های ياد شده صحبت نموده تغییر و تبدیل در ادارات را یک اصل مهم خواندند، ایشان از اعتماد والی کابل بخاطر تقررشان در این پست ها تشکری نموده وعده سپردند تا با استفاده از تجارب کاری شان در عرصه های مختلف و انجام فعالیت های بهتر در این ولسوالی ها ازهیچ نوع سعی و تلاش دریغ نخواهد ورزیدند. 
ولسوالان ولسوالی های فوق الذکر وعده سپردند که در راستای خدمت به وطن خویش درهر قسمت و منطقه کشور که اداره و مقامات لازم ببینند کار خواهند نمود و حاضر هستند که به مردم و وطن خویش خدمت کنند.

ولسوالان ولسواليهاى شکردره، ګلدره، فرزه، ميربچه کوت، کلکان، قره باغ و استالف ولايت کابل از سوى روساى دفتر و منابع بشرى مقام ولايت کابل به مسوولين ملکى، نظامى، کارمندان ادارات مختلف و مردم ولسواليهاى متذکره معرفى ګرديدند

8 حوت 1396

در مراسم معرفى ولسوالان ولسواليهاى کوهدامن ولايت کابل 
عصمت الله عليزى رئيس منابع بشرى ولايت ګفت که تغیر و تبدیل در ولسوالی های ولایت کابل به خاطر بهبود روند کار و بر اصل شایستگی وظرفیت انجام شده است، تغییر و تبدیل در ادارات دولتى یک اصل است.
وی ضمن تشکری از فعالیت های قبلی ولسوالان برای ایشان در امور کاری جدید شان موفقیت های مزید آرزو نمود.

همچنان ولسوالان ولسوالی های ياد شده صحبت نموده تغییر و تبدیل در ادارات را یک اصل مهم خواندند، ایشان از اعتماد والی کابل بخاطر تقررشان در این پست ها تشکری نموده وعده سپردند تا با استفاده از تجارب کاری شان در عرصه های مختلف و انجام فعالیت های بهتر در این ولسوالی ها ازهیچ نوع سعی و تلاش دریغ نخواهد ورزیدند. 
ولسوالان ولسوالی های فوق الذکر وعده سپردند که در راستای خدمت به وطن خویش درهر قسمت و منطقه کشور که اداره و مقامات لازم ببینند کار خواهند نمود و حاضر هستند که به مردم و وطن خویش خدمت کنند.