محترم محمد یعقوب "حیدری" والی کابل با مسؤولین پروژه ساختار هماهنگی اداره مستقل ارگانهای محلی در دفتر کار شان دیدار و ملاقات نمودند


1 حوت 1396
محترمه مونیکا سندری (Monica Sandri) متخصص پروژه ساختار هماهنگی اداره مستقل ارگانهای محلی در دیدار با والی کابل در رابطه به تحکیم روابط کاری و هماهنگی بیشتر اداره ولایت کابل با اداره مستقل ارگانهای محلی مصاحبه اختصاصی داشتند.
والی کابل به محترمه مونیکا سندری (Monica Sandri) در رابطه به وضعیت کنونی هماهنگی بین این دو ارگان مهم , تحکیم و بهتر سازی این روابط , روشنایی مفصل انداخته , از حسن همکاری و حمایت بی دریغانه و دایمی اداره مستقل ارگانهای محلی , رهبری این اداره در امر حمایت و ارایه مشاورت های مفید به اداره ولایت کابل ابراز امتنان و قدردانی نموده , خواستار ادامه آن در آینده نیز گردیدند.
والی کابل به خانم مونیکا در رابطه به طرح اصلاحی ولایت کابل در رابطه بهتر سازی و سیستماتیک سازی سیستم مدیریت امور و ارایه خدمات ولایت با تمسک به نیروی بالنده و ظرفیت معاصر و آراسته به علوم و فنون حاضر نسل جوان و تحصیل یاقته معلومات مفصل , ارایه نمودند.