تدویر اولین دور جلسه کمیسیون نظارت از تطبیق پالیسی و استراتیژی ملی جوانان


30 دلو 1396
اولین دور جلسه کمیسیون نظارت از تطبیق پالیسی و استراتیژی ملی جوانان در سطح ولایت تحت ریاست محترم محمد یعقوب حیدری والی کابل با اشتراک حضرت الله شریفی رئیس انسجام و هماهنگی برنامه های معینیت امور جوانان، روسای محترم منابع بشری، امور زنان، انکشاف دهات، صحت عامه، معارف، حوزه دریایی، حقوق، رئیس انجمن حرفوی زنان نخبه، مسول شفاخانه صد بستر زنان، نمایندگان دفتر یوناما، فعالین جامعه مدنی، محصلین و جوانان در تالار کنفرانس های مقام ولایت کابل برگزار گردید.
در آغاز محترم محمد یعقوب حیدری والی کابل ضمن ابراز سپاس و امتنان از حضور مهمانان و نمایندگان مختلف ادارات اظهار نمودند جوانان اکثریت نفوس کشور را تشکیل میدهند و نیروی هستند آینده کشور بدست ایشان میباشد اما متفاسفانه جوانان با صدها مشکل دست و پنجه نرم میکنند واکثراً از رشد و پیشترفت بازمانده اند و کمتر به آنها توجه شده است. کمیته جوانان یک قدم نیک در راستای رشد و پیشرفت جوانان در ولایت کابل میباشد و از تشکیل این کمیته در چوکات مقام ولایت استقبال نمودند. در ادامه از نقش جوانان در امر انکشاف و توسعه کشور صحبت نموده و تاکید بر تطبیق درست برنامه های پالیسی ملی جوانان در سطح کابل گردیدند.
در آخر والی کابل یکبار دیگر تعهد خویش را برای رشد جوانان و تطبیق برنامه های موثر برای جوانان تجدید نمودند.
سپس عصمت الله علیزی رئیس منابع بشری ولایت کابل از تشکیل کمیته جوانان در سطح ولایت کابل خبر دادند و اعضای این کمیته را به شرح ذیل به حاضرین در تالار معرفی نمودند:
1. احمد سیر سعادت کارشناس جندر منحیث رئیس کمیته جوانان
2. محمد عالم الیس آمر تهیه و خدمات و وژمه وردک عضو مطبوعات منحیث معاونین کمیته جوانان
3. رقیه ماندگار مدیر اجرائیه ریاست منابع بشری منحیث منشی کمیته جوانان.
پس از آن حضرت الله شریفی رئیس انسجام و هماهنگی برنامه های معینیت امور جوانان ضمن اظهار سپاس از مقام ولایت کابل پالیسی ملی جوانان و طرزالعمل کمیسیون نظارت از تطبیق پالیسی و استراتیژی ملی جوانان را به حاضرین در تالار تشریح نمودند. در ادامه ایشان از نقش و مسوولیت های ریاست های مختلف ولایت کابل درامر تطبیق پالیسی ملی جوانان صحبت نموده و خواهان همکاری های جدی ایشان گردیدند.
در آخر، حاضرین در جلسه تاکید بر تدویر جلسات بصورت موثر و کارا، تطبیق برنامه های موثر برای جوانان توسط معینیت امور جوانان، سهم دهی جوانان در پروسه ها و برنامه های انکشافی، دعوت جوانان و فعالین جامعه مدنی در جلسات ، حمایت جدی از فعالیت های جوانان و تدویر برنامه های آگاهی دهی برای جوانان نمودند.