رئیس جمهور غنی در دیدار با بزرگان شمال کشور: هیچ تصمیمی در پشت پرده اتخاذ نخواهد شد

رئیس جمهور غنی در دیدار با بزرگان شمال کشور: هیچ تصمیمی در پشت پرده اتخاذ نخواهد شد