اشتراک محترم محمد یعقوب حیدری والی کابل همراه با ولسوالان،علما، روحانیون، متنفذین و جوانان ولایت کابل در مراسم معرفی محترم دگر جنرال فضل الدین عیار والی جدید ولایت پروان.

اشتراک محترم محمد یعقوب حیدری والی کابل همراه با ولسوالان،علما، روحانیون، متنفذین و جوانان ولایت کابل در مراسم معرفی محترم دگر جنرال فضل الدین عیار والی جدید ولایت پروان.