محترم محمد یعقوب حیدری والی کابل با محترم الحاج انجنیر محمد واصل بازغ معیین مالی و اداری ، اداره ملی حفاظت از محیط زیست

محترم محمد یعقوب حیدری والی کابل با محترم الحاج انجنیر محمد واصل بازغ معیین مالی و اداری ، اداره ملی حفاظت از محیط زیست در حالیکه روسای زراعت، محیط زیست و حقوق ولایت کابل نیزحضور داشتند، در دفتر کار شان دیدار و ملاقات کاری نمودند.
۴ دلو ۱۳۹۶
در آغازاشتراک کننده گان جلسه روی سرسبزی و حفظ محیط زیست در ولایت کابل و اهمیت آن بالای زنده گی شهروندان این ولایت مفصل صحبت نمودند.
سپس معین مالی و اداری ، اداره ملی حفاظت از محیط زیست روی پلان و برنامه های این اداره در رابطه به نهال شانی در سال آینده در ولایت کابل و میکانیزم نگهداری و حفاظت از آن به اشتراک کننده گان جلسه ، معلومات مفصل ارایه نمودند.
متعاقبآ والی کابل ضمن قدردانی از کارکرد های اداره ملی حفاظت از محیط زیست در راستای سرسبزی و حفاظت از محیط زیست کشور ، بالاخص ولایت کابل قدر دانی نموده و ضمن ابراز هرگونه حمایت اداره ولایت کابل از این روند مهم ملی ، توجه ادارات متذکره را به ایجاد تفریحگاه ها ، ورزشگاه ها و پارک های سبز در این ولایت ، مبذول داشتند.
اشتراک کننده گان در این جلسه روی موضوعات ذیل به اتفاق نظر رسیدند:
1.پلان مشترک تدابیری بمنظور نهال شانی درسال آینده و حفاظت دایمی آن دو ماه قبل از فصل نهال شانی ، طرح و عملی گردد.
2.تمامی مناطق که قبلآ در آن نهال ها شانده شده است ، سروی و در سال آینده بجای نهال های خشک نهال های جدید غرس گردد.
3. تمامی مکاتب، مساجد، دارات دولتی ، تانک های تیل ، گلدان های روی سرک و دیگر اماکن شهر سروی شود تا ضرورت به نهال در این ادارات شناسایی و تدابیر لازم به غرس نهال در آن ها ، اتخاذ گردد.