محترم محمد یعقوب حیدری والی کابل با حضرت الله شریفی رئیس انسجام و هماهنگی برنامه های معینیت امور جوانان در دفتر کار شان دیدار و ملاقات نمود.


مورخ 3 دلو 1396
در نخست حضرت الله شریفی از همکاری های همیشگی مقام ولایت کابل سپاس و امتنان نموده ثانیاً از کارکرد های معینیت امور جوانان در راستای رشد و انکشاف جوانان در عرصه صحت، تعلیم و تربیه، مشارکت، ورزش و اشتغال زائی و فعال شدن شماره 120 بخاطر اخذ و رسیدگی به مشکلات جوانان در سطح کشور بخصوص ولایت کابل به والی کابل گزارش ارائه نمودند. متعاقباً ایشان از ترتیب و تصویب پالیسی و استراتیژی ملی جوانان به جلسه معلومات ارائه نموده و در باره ایجاد کمیسیون نظارت از تطبیق این پالیسی و استراتیژی ملی جوانان در سطح ولایت کابل نیز صحبت نمودند و خواهان تدویر این کمیسیون تحت ریاست والی کابل بصورت متداوم گردیدند.
سپس محترم محمد یعقوب حیدری والی کابل ضمن خوش آمدید گفتن رئیس و همکاران معینیت امور جوانان، از ترتیب پالیسی و استراتیژی ملی جوانان قدردانی نمود.
ایشان جوانان را قویترین ستون یک کشور دانسته تاکید بر مشارکت هرچه بیشتر جوانان در برنامه ها، مجالس و ادارات خدمات ملکی نموده و به معینیت امور جوانان پیشنهاد تدویر برنامه های تفریحی و گردهماهی برای جوانان و ترتیب پلان های انکشافی برای جوانان را در سطح ولایت کابل نمودند.
در آخر والی کابل به ادارات و مسولین ولایت هدایت سپردند تا جلسات کمیسیون نظارت از تطبیق پالیسی و استراتیژی جوانان را با اشتراک مسولین و اعضای دایمی این کمیسیون بصورت دوامدار در مقر این ولایت تدویر نمایند وظیفه سپردند تا نماینده محترم معینیت جوانان در جلسات این ولایت شامل سازند.