برگزاری نخستین جشنواره گل زعفران در کابل

برگزاری نخستین جشنواره گل زعفران در کابل
نخستین جشنواره گل زعفران و تقدیر از دهقانان موفق زعفران کار ولایت کابل، بروز دوشنبه مورخ ۱۳ قوس به ابتکار ریاست زراعت کابل برگزار شد .
محفلی که به همین منظور در صالون بی نظیر دایر شده بود ، محترم محبوب الله محبی معاون ولایت ، محترم عمر جان منگل رییس زراعت ، برخی روسای سکتوری ولایت کابل ، شماری از ولسوالان ، دهقانان پیشقدم و مسولان وزارت زراعت اشتراک ورزیده بودند.
دراین محفل بیش از 25 تن از دهقانان پیش قدم که در سال جاری از خود در کار زعفران برازندگی نشان داده بودند مورد تقدیر قرار گرفتند
از این میان جمعه گل از ولسوالی موسهی، جمعه خان از ولسوالی ده سبز و احمد شاه از ولسوالی فرزه به ترتیب دهقانانی بودند که تقدیر نامه های ممتاز را بدست آوردند.
امسال در مجموع (6250) کیلوگرام پیاززعفران و بسته های زراعتی آن برای 25 نفر ازدهاقین علاقمند ولسوالی های ولایت کابل توزیع ودهاقین مطابق به رهنمودهای کارمندان ساحوی این ریاست پیاز را کشت نمودند. در مجموع (420 ) نفر دهقان زعفران کار در 14 ولسوالی در مورد کشت ، جمع آوری، پروسس وبازار یابی زعفران ازطریق کورس آموزشی در مکتب ساحوی دهاقین یا (FFS) آموزش دیدند.
امسال حدود 12 کیلو گرام زعفران از مساحت 46 جریب زمین در 14 ولسوالی ولایت کابل برداشته شده است . همچنان از نزد دهاقین ولسوالی های گلدره و موسهی مقدار (1500) کیلوگرام پیاز زعفران توسط ریاست زراعت کابل به قیمت مناسب خریداری گردید ودو باره در قطعات تحقیقاتی وآموزشی پوهنحی زراعت پوهنتون کابل ومدیریت های خدمات امور زراعتی ولسوالی های این ولایت بذر گردیده است. این حرکت به منظور حمایت از دهقانان و به کار انداختن چرخه اقتصادی عواید زعفران برای دهقانان صورت گرفته است.
درمجموع 104 تن دهاقین در ولایت کابل مصروف کاشت زعفران بودند و امسال 7 جریب زمین بیشتر از سال گذشته تحت کشت زعفران قرار گرفته است.