جلسه مقدماتی تمدید لین ۲۲۰ کیلو ولت از کابل – خوست

امروز شنبه ۱۱ قوس سال جاری جلسه مقدماتی تمدید لین ۲۲۰ کیلو ولت از کابل – خوست تحت ریاست انجنیر علی احمد عثمانی وزیر انرژي و آب با اشتراک محترم محمد یعقوب حیدری والی کابل، محترم شمیم خان کتوازی والی پکتیا و انجنیران پروژه متذکره دایر گردید.
در جلسه نحوه استملاک، تثبیت ساحاتی که در مسیر انتقال لین قرار می گیرد و همچنان تامین امنیت تیم های کاری و جلوگیری از مداخله زور گویان صحبت و تبادل نظر صورت گرفت.
محترم محمد یعقوب حیدری والی کابل در ساحه مسئولیت شان وعده هر نوع همکاری را سپردند.